//

Prohlášení vrcholového vedení ČKSVV o politice kvality

Vedení České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituci, se zavazuje provádět svou činnost v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří.

Vedení laboratoře se zavazuje osobně angažovat v prosazování správné odborné praxe a zavazuje se při poskytování služeb zákazníkům provádět kalibrace v souladu s požadavky technických norem ISO 3455:2007 Hydrometry – Calibration of current-meters in straight open tanks a ISO 2537:2007 Hydrometry – Rotating-element current-meters a dalších předpisů.

Vedení laboratoře se zavazuje poskytovat zákazníkům pouze služby ve vysoké technické kvalitě prováděných kalibrací.

Vedení laboratoře prohlašuje, že účelem zavedeného systému managementu ČKSVV je dosahovat nejvyšší kvality služeb poskytovaných zákazníkům, a to při zachování nestrannosti, nezávislosti a věrohodnosti.

Vedení laboratoře se zavazuje zajistit, aby byli všichni pracovníci ČKSVV prokazatelně seznámeni s kalibračními postupy a systémem managementu ČKSVV zavedeným Příručkou kvality ČKSVV (9,1 MB, Adobe Acrobat dokument) a aby uplatňovali politiky a cíle pro splnění účelu ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 dokumentované v kapitole 8.2 této příručky při své práci.

Vedení laboratoře se zavazuje uplatňovat zavedený systém managementu ČKSVV a trvale zlepšovat jeho efektivnost při zachování souladu tohoto systému s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.