//

FAQ

Jak pracovat s nejistotami uváděnými na kalibračním listu?

Při výpočtu nejistoty průtoku je nutné vyloučit použití procentuální nejistoty v měření bodové rychlosti způsobené odhadem chyby vodoměrné vrtule uvedené v ČSN EN ISO 748:2008 Hydrometrie – Měření průtoku kapalin v otevřených korytech použitím vodoměrných vrtulí nebo plováků, a to v tabulce E.5, neboť rozšířená nejistota kalibrace uváděná na kalibračním listu tuto složku nejistoty již obsahuje (viz Kalibrační list a nejistota kalibrace).

Kdy, resp. jak často by se měly vodoměrné vrtule, resp. měřidla kalibrovat?

Vrtuli s rotačním prvkem je nutné kalibrovat vždy, když byla vyměněna (např. z důvodu opotřebení nebo poškození) kterákoliv její součást (nejčastěji ložiska, osa apod.). Stejně tak je nutná rekalibrace, pokud došlo k poškození propeleru, byť by nebylo takové, aby byl propeler nepoužitelný (např. naražení jeho hrany nebo malá deformace tvaru). Při běžném provozu stanovuje norma ISO 2537 rekalibraci, pokud byla vrtule v provozu déle než 300 hodin, nebo po jednom roce, podle toho, co nastane dříve.

Měřidlo s vlastní vyhodnocovací jednotkou je nutné kalibrovat vždy, když byla vyměněna některá součást měřidla (snímací hlava, kontrolní elektronika, typ a délka signálního kabelu spojujícího snímací hlavu a vyhodnocovací jednotku). Stejně tak je nutná rekalibrace, pokud došlo ke změně tvaru snímací hlavy přístroje nebo drsnosti jejího povrchu v důsledku poškození a dále pokud došlo ke změně nebo trvají odchylky údajů v záznamech o seřízení na nulu (zero offset tests) prováděných ve stojaté vodě. Při běžném provozu za níže uvedených podmínek stanovuje norma ISO 3455 rekalibraci po jednom roce.

Elektromagnetické měřidlo neobsahuje žádné pohyblivé součásti; je provozně robustní (masivní, odolné) a potřebuje periodické kalibrace méně v porovnání s vrtulemi s rotačním prvkem, vystaveným obdobné frekvenci a podmínkám používání. Nicméně funkce elektromagnetického měřidla a elektronická odchylka (drift) od referenčního standardu v kontrolní jednotce by měly být pravidelně kontrolovány. Pokud jsou zjištěny změny ve funkci neakceptovatelné úrovně, měřidlo musí být rekalibrováno.

Musí být zajištěno, že měřidlo je kalibrováno celé, a to jako uzavřená souprava snímací hlavy, kontrolní elektroniky a signálního kabelu. Pokud dojde k výměně kterékoli z těchto částí, měřidlo musí být rekalibrováno.

V průběhu používání elektromagnetického měřidla musí být pravidelně prováděn test nastavení na nulu (zero offset test) umístěním měřidla do klidné vody a musí být vedeny záznamy o tomto testu. Pokud se výsledky testu náhle změní nebo vykazují trvající odchylku od původního stabilního stavu měřidla, měřidlo musí být rekalibrováno.

Funkce elektronických součástí v sestavě elektromagnetického měřidla se může s časem měnit jako následek zastarání. Proto by, nezávisle na míře používání měřidla, mělo být měřidlo rekalibrováno každý rok.

Specifická kalibrace zařízení plní často také funkci hydrodynamické charakteristiky jeho snímací hlavy, která je určena jejím specifickým tvarem a stavem její povrchové drsnosti. Poškození v průběhu používání může výrazně změnit tvar snímací hlavy nebo její povrch. V takovém případě musí být měřidlo rekalibrováno.

V závislosti na specifickém designu systému měření může být stanoven limit délky kabelu, který spojuje snímací hlavu s kontrolní jednotkou. Kalibrace specifického samostatného měřidla může být jedinečná z hlediska specifické délky a typu signálního kabelu použitého v průběhu kalibrace. Jestliže je signální kabel vyměněn za jiný kabel odlišné délky, než jaká byla použita při kalibraci měřidla, měřidlo musí být rekalibrováno s kabelem nové délky.

Mohu být přítomen při kalibraci své vrtule nebo měřidla?

Ano, po dohodě s odpovědným pracovníkem, který též provede Vaše proškolení z hlediska bezpečnosti práce. V případě kalibrace měřidel s vlastní vyhodnocovací jednotkou je přítomnost zástupce majitele vrtule dokonce nutná.

Jaký olej mám používat pro plnění vrtule?

Vždy olej doporučený (a zpravidla i dodávaný) výrobcem. Použití jiného oleje nezaručuje, že kalibrační konstanty budou platit a ČKSVV v takovém případě neručí za výsledky.

Mohu dlouhodobě skladovat vrtuli naplněnou olejem?

Ne, nikdy! I výrobcem doporučený olej může mírně vysychat či polymerovat, což vede k tvorbě lepkavé vrstvy na každém povrchu, který je s olejem ve styku, a ta pak může měnit mechanické odpory. Vrtuli skladujeme vždy vyčištěnou a suchou.

Mohu libovolně zaměňovat propelery a těla vrtulí?

Ano, pokud je příslušný typ propeleru určen pro daný typ těla, avšak každou takovou Vámi používanou kombinaci těla a propeleru je třeba kalibrovat zvlášť a ke každé takové kalibraci mít platný kalibrační list.

Mohu s vrtulí kalibrovanou pro upevnění na lanovém závěsu měřit i s upevněním na tyči či naopak?

Ne. Norma ISO 3455 vyžaduje, aby byla vrtule kalibrována v takovém uspořádání, které bude použito k měření.

Mohu kalibrační rovnici extrapolovat?

Kalibrační rovnici není vhodné extrapolovat mimo rozsah kalibrace; směrem dolů, kde mechanické odpory vrtule mohou způsobovat její nerovnoměrný chod, je extrapolace zcela vyloučena. Je-li to možné, namísto extrapolace kalibrační rovnice směrem vzhůru je správnější použít propeler s větším stoupáním. V každém případě však při extrapolaci kalibrační rovnice nemůže ČKSVV ručit za Vaše výsledky.

Jak se mám o vrtuli nejlépe starat?

Zacházet s ní jako s jemným měřicím přístrojem (byť robustnost některých typů svádí k domnění, že přežije všechno).

Je třeba se při měření vyvarovat nárazu propeleru o dno, zejména je-li kamenité (může dojít k poškození jeho hrany, případně i celkové deformaci).

Při převozu mít vrtuli uloženou v transportním obalu (může dojít k poškození propeleru nebo ohnutí osy).

Vrtuli pravidelně čistit – doporučuje se vrtuli ošetřovat podle návodu výrobce, důležité je vždy důkladně propláchnout ložiska (např. s pomocí injekční stříkačky). Pokud měříme ve vodě s vyšším obsahem suspendovaných látek zejména minerálního původu, je vhodné vrtuli čistit i po každém dni měření.

Pro čištění vrtule bývá nejvhodnější technický benzin (pokud výrobce nedoporučuje jinak). Z vrtule vylitý olej nikdy nepoužíváme k opětovnému naplnění! Použitý olej a technický benzin je nutné zlikvidovat ekologicky!

Vrtuli je třeba vždy skladovat vyčištěnou a suchou, bez oleje.

Jak mám vrtuli, resp. měřidlo připravit pro kalibraci?

Postačuje vrtuli řádně vyčistit a naplnit ji novým olejem – při předání pracovníci ČKSVV zkontrolují stav vrtule a její naplnění. V případě, že je zjištěna jakákoliv nesrovnalost, zapíše se tato skutečnost do Přejímacího protokolu (viz Ke stažení).

V případě měřidla s vlastní vyhodnocovací jednotkou požaduje norma ISO 3455 to, aby byla ještě před kalibrací snímací hlava měřidla ponořena do vody na minimálně 24 hodin. V případě elektromagnetických měřidel je nezbytné před kalibrací provést měření při nulové rychlosti, aby bylo zjištěno jeho nulové nastavení (zero offset). (Čtení, které měřidlo ukazuje při nulové rychlosti proudění, se nazývá nulové nastavení měřidla.) Proto musí před začátkem kalibrací měřidlo v klidné vodě ukazovat nulu. Rovněž v průběhu Vašeho používání elektromagnetického měřidla musí být pravidelně prováděn test nastavení na nulu (zero offset test) umístěním měřidla do klidné vody a musí být vedeny záznamy o tomto testu.

Co je zapotřebí provést po obdržení zkalibrované vrtule, abych ji mohl normálně používat?

Zkalibrovaná vrtule byla pracovníky ČKSVV vyčištěna, takže postačuje ji před použitím naplnit olejem.

Je omezen provoz hydrometrických vrtulí vzhledem k teplotě vody?

Výrobci ve svých materiálech rozmezí provozních teplot obvykle neuvádějí. Nicméně pokusy provedené v ČKSVV naznačují možnost, že u některých typů vrtulí a propelerů může při nízkých teplotách vody (cca pod 4–5 °C) docházet k ovlivnění zejména kalibrační konstanty αi. Ovlivnění, pokud k němu vůbec dojde, je však nevýznamné a může se prakticky projevit jen při malých rychlostech proudění (v < cca 0,1 m/s).